ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A SILVERLINE CRUISES KFT. és megbízó partnerei
SÉTA- ÉS RENDEZVÉNYHAJÓZÁSI, VALAMINT HAJÓBÉRLÉSI TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ, SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ
SZERZŐDÉSEK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEIRŐL

1.) Az Általános Szerződési Feltételek hatálya

A Silverline Cruises Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) és a vele jogviszonyban álló valamennyi személyszállításra szerződő Ügyfél (menetrend szerinti járatok egyéni- és csoportos utasai, rendezvényhajózás programon résztvevő vendégek és utasok, hajóbérlés szolgáltatást igénybe vevő vendégek, a továbbiakban együttesen: Ügyfél/Ügyfelek) megállapodásának feltételeit képezik a jelen Szabályzat rendelkezései, amennyiben erre nézve a Silverline Cruises Kft. és az Ügyfél a jogviszonyt szabályozó szerződésben eltérően nem állapodik meg. A Silverline Cruises Kft által hajóval történő személyszállításokra a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyve, a vízi közlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény, A Vízi Személyszállítás feltételeiről szóló 261/2008. (XI.3) Korm r. („VSZF”) a Hajózási Személy- és Poggyászfuvarozási Szabályzat kiadásáról rendelkező 10/1971. (XII. 16.) KPM rendelet, valamint a jelen Üzletszabályzat rendelkezései az irányadóak.

Értelmező rendelkezések:
Ezen Általános Szerződési Feltételek alkalmazásában:
a.) Hajóállomás: az a hely, ahol a személyek hajóra, illetve hajóról partra jutását egy vagy több úszóművön( pontonon), más hajón keresztül, komp rámpáján vagy közvetlenül a partfalhoz kikötve biztosítják.
b.) Hajózási vállalkozás: gazdasági célú hajózási tevékenységet folytató gazdálkodó szervezet
c.) Járódeszka: a partfal és a hajó közötti közlekedésre szolgáló, szintkülönbséget és távolságot áthidaló könnyű kivitelű fa-vagy fémhíd
d.) Személyszállítás: díj ellenében menetrend alapján végzett vízi személyszállítás, valamint a menetrenden kívül közlekedtetett vízi járművel végzett személyszállítás
e.) Személyszállításhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatás: útipoggyász-szállítás, poggyászmegőrzés, kereskedelmi, vendéglátó és egyéb utas kiszolgáló létesítmények üzemeltetése, valamint a vízi személyszállításhoz kapcsolódó idegenforgalmi közvetítői tevékenység.
f.) Utas: a vízi járművön utazó minden olyan személy, aki nem tagja a személyzetnek és akit egyéb jogviszony alapján a hajón nem foglalkoztatnak.

2.) Szerződéses jogviszony keletkezése

A Silverline Cruises Kft. és Ügyfele közt személyszállítási szerződés és az alapján személyszállításra vonatkozó jogviszony jön létre, amikor Ügyfél akár egyénileg, akár résztvevő csoport részeként:

• a menetjegyet megvásárolta, vagy
• a személyszállítást – beleértve a Silverline Cruises Kft. által biztosított hajókon lebonyolított rendezvényeken történő részvételt – írásban megrendelte és a megrendelés elfogadásának visszaigazolása a megrendelőhöz megérkezett.

Amennyiben az Ügyfél nem személyesen jár el, hanem javára harmadik személy rendeli meg a személyszállítást – beleértve a Silverline Cruises Kft. által biztosított hajókon lebonyolított rendezvényeken történő részvételt -, illetve az ahhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat, Silverline Cruises Kft. nem vizsgálja, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e az Ügyfelet. A megrendelés megtörténtével a harmadik személy válik a Silverline Cruises Kft. szerződéses partnerévé a Ptk. 233. § rendelkezései szerint, de jelen ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK kötelezettségei kötelező érvénnyel kiterjednek az Ügyfél személyére is a hajózási személyszállításra megszerzett részvételi jogosultsága okán.
Ügyfél – illetve a vele együtt a szolgáltatást igénybe vevők – a jegy megvásárlásával elfogadja jelen ÁSZF rendelkezéseit, valamint azt, hogy a kikötő úszómű és a vízi járművek területén biztonsági kamera által felvétel készül, melyen személye azonosítható és amelynek tartalma 48 óra elteltével automatikusan törlésre kerül. A felvételt a Silverline Cruises Kft. kizárólag biztonsági céllal készíti, elősegítve az esetlegesen felmerülő vitás kérdések rendezését, szabálysértési-, hatósági intézkedést igénylő esetekben az ügy megnyugtató lezárását.

A menetjegy megvásárlásával megszerzett utazási jogot – megfizetett érvényes jegy esetén is – korlátozhatja az igénybe venni kívánt konkrét járaton lévő szabad helyek rendelkezésre állása.
14 évnél fiatalabb személy Ügyfélként csak felnőtt korú személy Ügyfél kíséretében utazhat, és az utazás során a felnőtt korú kísérője Ügyfél állandó felügyelete alatt kell állnia. A 14 évnél fiatalabb személy Ügyfél viselkedéséért felnőtt korú kísérője Ügyfelet terheli a Szabályzat rendelkezései megtartásának teljes körű felelőssége.

3.) Silverline Cruises Kft. kötelezettségei és jogai

A Társaság köteles az érvényes menetjegy felmutatóját a menetjegyen feltüntetett útvonal viszonylatban biztonságosan elszállítani, ha:
• a személyszállítás biztonságát, vagy a hajózással kapcsolatos berendezéseket, eszközöket, más hajókat, vízi műtárgyakat nem veszélyezteti semmilyen körülmény
• a személyszállítást jogszabály vagy hatósági rendelkezés nem tiltja,
• a személyszállítás a rendelkezésre álló hajóval lehetséges,
• a rendelkezésre álló hajón van szabad ülő, vagy álló hely Ügyfél érkezésének időpontjában
• Ügyfél szándéka, valamint viselkedése lehetővé teszi az utazás lebonyolítását, és nem veszélyeztetni, vagy befolyásolja hátrányosan a többi Ügyfél megszerzett utazási jogát,
• a személyszállítást nem akadályozza olyan körülmény, amelyet Silverline Cruises Kft. ésszerű határokon belül, és az elvárható felelősségteljes megítélés alapján nem tud befolyásolni, vagy
amelynek elhárítása nem tőle függ (vis major).

Silverline Cruises Kft. az esetlegesen felmerült akadályról, illetőleg elrendelt hatósági korlátozásról Ügyfeleket a hajóállomásokon személyesen, vagy hirdetményben, illetve a https://budapestdanuberivercruise.com honlapján keresztül tájékoztatja. A járatot lemondhatja, de az utasoknak a megfizetett menetjegy árát köteles visszatéríteni.
A meghirdetett utazási időpontok, és időtartamok körülbelüli jellegűek, tényleges megvalósulásukat az utazási, forgalmi körülmények befolyásolhatják, amiért Társaság nem tehető felelőssé.
Társaság nem garantál Ügyfélnek ülőhelyet a személyszállítás során, az ülőhelyek elfoglalása a szabad helyek rendelkezésre állásának függvényében történhet.
Társaság nem garantál Ügyfeleinek korlátlan utazási részvételi lehetőséget bármelyik meghirdetett járatán. Ügyfelek beléptetése, és ezáltal az utazásban történő részvételi lehetőség – a korábban megfizetett érvényes jegy esetén is – a kikötőhöz történő érkezési sorrendben valósul meg, és csak a hajók hivatalosan engedélyezett befogadó kapacitásának mértékéig, vagy különleges esetekben az utazásban résztvevők személyi biztonsága, valamint a hajó állapotának védelme tekintetében akár ennél kisebb mértékig történik. Ilyen esetekben az adott járatról lemaradó Ügyfél egy következő járattal utazhat, adott napi utolsó járat esetén pedig egy másnapi járattal, amiért Társaság nem vállal a járatról lemaradás okán semminemű költség- vagy kártérítést.
Társaság törekszik arra, hogy a körülményekhez igazodva legjobb tudása szerint betartsa a meghirdetett járatainak indulási, érkezési időpontjait, valamint az utazás időtartamát és útvonalát.
Társaság fenntartja a jogot a meghirdetett járatai időpontjainak, időtartamának, és útvonalának megváltoztatására, vagy a járat törlésére – akár előzetes értesítés nélkül is – ,amennyiben az utazással kapcsolatos belső- és külső körülmények ezt szükségessé teszik (pl. időjárás, forgalmi helyzet, hajó meghibásodása, vízviszonyok, stb.). A járat törlése, vagy módosítása okán Ügyfél jogosult az utazási szándékától elállni, és menetjegy megfizetett ellenértékét visszatéríttetni a meg nem tett utazási szakaszra arányosan eső mértékig, a díjszabás alapján. Ezzel kapcsolatosan bárminemű reklamációt Ügyfélnek a helyszínen azonnal írásban kell kezdeményeznie a hajó, vagy a kikötő személyzeténél a Panaszkönyvben, vagy szóban a Társaság honlapján közzétett telefonszámon. Amennyiben az írásban történő kezdeményezése nem történik meg azonnal a fent említett módok egyikén sem, úgy esetleges utólagos reklamáció kifejezetten jogvesztő hatályú, ezért a Társaság jogosult elutasítani az utólagosan tudomására hozott reklamáció kivizsgálását, és orvoslását, valamint kizárja az utólagos jogérvényesítés lehetőségét e téren.

Silverline Cruises Kft. nem vállal visszatérítési kötelezettséget arra az esetre, ha a meghirdetett járatát a meghirdetéstől eltérően másik, helyettesítő közlekedési eszközzel teljesíti, de többlet menetdíjat sem számolhat fel. Menetrend szerinti járatok esetében, ha a hajó a célállomásig az útját megkezdeni és/vagy folytatni utazási akadály miatt nem tudja, és másik hajóval a szállítási kötelezettség nem teljesíthető, továbbá a Silverline Cruises Kft. szervezésében biztosított más típusú közlekedési eszközt Ügyfél nem vesz igénybe, akkor Ügyfél a meg nem tett útra eső menetdíj visszatérítését, vagy a kiindulási állomásra történő visszaszállítását és a teljes befizetett menetdíj visszatérítését követelheti, kivéve ha az utazási akadályt a Silverline Cruises Kft. tevékenységi körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő (vis maior).

A vis maior esetei különösen, de nem teljes körűen:

 • folyamzár,
 • más vízi jármű balesete,
 • ütközés más vízi járművel annak hibájából,
 • hatósági intézkedés,
 • bomba- vagy lőszermentesítés,
 • szélsőséges időjárás,
 • sztrájk,
 • alacsony vízállás,
 • veszélyes uszadék,
 • kikötőzár,
 • karantén, járvány,
 • más utas közrehatásból történő akadály,
 • bűncselekmény,
 • terrortámadás,
 • hajózási személyzet rosszulléte,
 • utas hirtelen megbetegedése,
 • katonai műveletek, hadgyakorlat,
 • háború, hadicselekmények,
 • aknaveszély,
 • híd- vagy vízépítési munkák,
 • csatorna vagy kiemelő berendezés vagy zsilip hibája,
 • vízszivárgás a hajótestbe külső körülmények miatt,
 • tűz,
 • más elháríthatatlan külső ok.

A menetdíj visszatérítése mindig azon az eladóhelyen történik, ahol az Ügyfél a jegyet eredetileg megváltotta (viszonteladónál vett jegy esetén a viszonteladó értékesítő helyén).
Utazási akadály miatt a Silverline Cruises Kft.-vel szemben az előző bekezdésekben írtakon túl további igényt érvényesíteni nem lehet.

4.)Ügyfél jogai és kötelezettségei

Az utas az úszóműről a vízi járműre vezető kikötőhídra, illetve a közvetlenül a parthoz kikötött vízi jármű járódeszkájára csak akkor léphet, ha azt a vízi jármű személyzete beléptetés céljából megnyitotta.

A hajóállomáson (kikötőben) Ügyfél csak a részükre megnyitott területre léphetnek be; a hajóállomás (kikötő) területére személyszállításból kizárt személynek belépnie, illetőleg oda a személyszállításból kizárt
tárgyakat, élőlényeket bevinni nem szabad.

A hajón az Ügyfélnek csak a részükre megnyitott területre szabad belépni. Menetjeggyel nem rendelkező kísérőnek – a beteg és mozgáskorlátozott személy kísérőjének kivételével – tilos hajóállomásra (kikötő), és a vízi járműbe beszállni. A hajóállomáson (kikötőben) és a hajón tilos a többi Ügyfelet, valamint a hajóállomás (kikötő), illetőleg a hajó személyzetének munkáját zavaró tevékenységet folytatni, valamint a kijelölt területen kívül dohányozni.

A balesetek megelőzése érdekében a vízi jármű korlátjának, habvédjének ajtaját, valamint a vízi jármű ablakát önhatalmúlag kinyitni, a vízi jármű korlátjára, habvédjére ülni tilos.

Vízi közlekedési baleset vagy vízi közlekedési esemény esetében az utas köteles a vízi jármű személyzetének utasításait követni.

Tilos a hajóállomást (kikötőt), valamint a hajót és azok berendezéseit beszennyezni, megfertőzni, megrongálni. Aki a hajóállomást (kikötőt), illetőleg a hajót, vagy azok berendezését beszennyezi, megfertőzi vagy megrongálja, köteles a tisztítással, fertőtlenítéssel járó költséget megfizetni, valamint az
okozott kárt megtéríteni.
Az utasok a hajóra lépés után kötelesek a hajó vezetőjének valamennyi rendészeti és biztonsági utasítását betartani.
Az utasok ülőhelyeiket a hajóra történő beléptetésük sorrendjében foglalhatják el.

A Silverline Cruises Kft. a megrendelés alapján személyszállítási kötelezettségének csak akkor tud eleget tenni, ha az utas
a hajó indulási helyén az indulás előtt legalább 15 perccel az utazásra jelentkezik,
érvényes jegyét felmutatja.

Amennyiben az utas a megjelenési kötelezettségének nem tesz eleget, a Silverline Cruises Kft. személyszállítási kötelezettsége csak abban az esetben áll fenn, ha az nem veszélyezteti a Silverline Cruises Kft.-nek többi utassal szemben fennálló kötelezettségeinek teljesítését. pl: hajó tervszerinti indulását.

5.) Utazás korlátozása, kizárás az utazásból

A hajón nem utazhat, illetőleg az utazásból kizárható:

• az ittas, illetve bódult állapotban lévő személy;
• aki botrányosan viselkedik, vagy más módon utastársait magatartásával zavarja;
• aki fertőző beteg;
• aki magatartásával sérti vagy veszélyezteti a közlekedés biztonságát, saját vagy utastársai testi épségét,
egészségét, a vízi jármű vagy berendezései épségét;
• aki az Ügyfelek magatartására vonatkozó egyéb rendelkezéseket nem tartja be;
• érvénytelen jeggyel vagy menetjegy nélkül utazik, és menetjegyet ellenőrzéskor sem vált;
• menetjegyét, kedvezményes igazolványát felhívás ellenére nem mutatja be;
• ruházatával, poggyászával, vagy más módon a járművet, utastársai ruházatát vagy az utasok poggyászát
beszennyezi
• a vízi járműre kézipoggyászként be nem vihető tárgyat visz be
• a menetdíj megfizetését megtagadja,
• a vízi járművön a beszállt utasok száma elérte az engedélyezett utaslétszámot,

A Silverline Cruises Kft.-t a megtett útra járó menetdíj akkor is megilleti, ha a fenti okok miatt az Ügyfelet kizárta az utazásból.

A hajó vezetője az utazás megkezdését követően a fenti okok fennállása esetén jogosult Ügyfelet a
legközelebbi kikötőben kiszállítani.

A hajón önmagával tehetetlen beteg, továbbá 14 éven aluli gyermek csak kísérővel utazhat. A vízi járműre kísérő nélkül történő felszállás olyan értelmű jognyilatkozatnak tekintendő, mely alapján az illető utas 14
éves elmúlt.

Az útközben megbetegedett, vagy balesetet szenvedett Ügyfelet Silverline Cruises Kft. addig a legközelebbi hajóállomásig (kikötőig) fuvarozza, ahol a beteg a szükséges egészségügyi ellátásban részesülhet.

Fertőző betegség gyanúja esetén a Silverline Cruises Kft. jogosult Ügyfelet a többi utastól a lehetőség szerint elkülöníti.

Az útközben az Ügyfélnek felróható okból, utazásból kizárt és ezért kiszállított Ügyfél menetdíj-
visszatérítést nem igényelhet.

6.) Menetrend, menetidő

Silverline Cruises Kft. egyes útvonalai aktuális menetrendjét a https://budapestdanuberivercruise.com honlapon teszi közzé. A meghirdetett utazási időpontok, és időtartamok körülbelüli jellegűek, tényleges megvalósulásukat az utazási, forgalmi körülmények befolyásolhatják, amiért Társaság nem tehető felelőssé.

Silverline Cruises Kft. hajói a rendszeres járatokban a közzétett menetrend szerint közlekednek (menetrend szerinti járat). Az út során érintett állomások közötti legrövidebb menetidőt Silverline Cruises Kft. határozza meg. A menetrend szerinti járatok esetleges késéséből származó károkért Silverline Cruises Kft. csak akkor vállal felelősséget, ha a késés Silverline Cruises Kft. súlyos gondatlanságára vezethető vissza.

7.) Díjak

Az érvényes díjak tekintetében a Silverline Cruises Kft. által mindenkori, jogszabályok rendelkezései szerint közzétett tarifák érvényesek. A menetjegy ára az alábbi szolgáltatások díját tartalmazza:

• a menetdíjat a menetjegyen szereplő szakaszra, programra
• az összes kikötői illetéket a menetjegyen szereplő szakaszra,
• fejenként legfeljebb 10 kg súlyú kézipoggyász viteldíja az adott szakaszra, nem beleértve az élőállatot, és kerékpárt.
A megvásárolt menetjegyek nem tartalmaznak egyéni felelősség-, élet-, baleset-, és poggyászbiztosítást, ennek beszerzése az utasok egyéni belátása alapján, saját felelős döntésük szerint történhet. Jelen megállapodás hatálya nem terjed ki az egyéni biztosításokra, ezért Silverline Cruises Kft. nem vállal semminemű felelősséget és érintettséget az esetlegesen felmerülő egyéni biztosítási ügyek, jogviták kérdésében.

8.) Jegyvásárlás, helyfoglalás

Menetjegyek a Silverline Cruises Kft. honlapján keresztül elektronikus jegyvásárlással, vagy személyesen a Silverline Cruises Kft. kikötőjében, és esetlegesen egyéb helyeken található, saját üzemeltetésű értékesítő pontjainál, vagy viszonteladó partnereinknél (szállodák, utazási irodák, stb) vásárolhatók az adott helyen
működtetett fizetési módokon.

Előzetes menetjegy-foglalás e-mailben tehető, a https://budapestdanuberivercruise.com honlapon a Kapcsolat menüpontban. A foglalást tevő köteles megadni az utazás pontos dátumát, időpontját, az utasok nevét, valamint egy elérhetőségi helyet vagy telefont, ahol szükség esetén közvetlenül az utazást megelőzően is értesíteni lehet az Ügyfeleket. A fenti adatok beérkezését követően Silverline Cruises Kft. a foglalást 1
munkanapon belül írásban visszaigazolja.

Ügyfél köteles a lefoglalt menetjegyet legkésőbb az utazást megelőző félórában, az arra kijelölt értékesítési pontnál személyesen kifizetni és átvenni, vagy a fizetést más módon eddig az időpontig megtenni (banki átutalás, vagy fizetési biztosítékként hitelkártya-adatok közlése).
Amennyiben ez nem történik meg a Silverline Cruises Kft. jogosult a lefoglalt helyeket más részére értékesíteni.

9.) Lemondási feltételek (elállás):

a) a Társaság meghirdetett útvonalai közül a konkrétan menetrend szerinti járataira (azaz konkrét utazási dátumra, időpontra, illetve programra) értékesített jegyek esetében

Silverline Cruises Kft. honlapján keresztül, vagy Silverline Cruises Kft. kikötőjében, és esetlegesen egyéb helyeken található saját üzemeltetésű értékesítő pultjainál megvásárolt jegyek, vagy lefoglalt helyek lemondása esetén az elálló fél az alábbi lemondási díjakat (bánatpénz) köteles megfizetni, illetve kerül felszámításra a már korábban megfizetett jegyár esetleges visszautalásánál oly módon, hogy Ügyfélnek csak a bánatpénz összegével csökkentett megfizetett jegyár kerül visszatérítésre:

• az indulást megelőző 72 órán belül történő lemondásnál vagy meg nem jelenés esetén a bánatpénz a
viteldíj 100 %-a,
• az indulást megelőző 72 óránál hosszabb idejű lemondás esetén díj nem kerül felszámításra, illetve a már befizetett díj visszatérítésre kerül.

Silverline Cruises Kft. viszonteladó partnereinél megvásárolt jegyek lemondása esetén az Ő lemondási feltételeik érvényesek, azokkal szemben Silverline Cruises Kft. kizárja a lemondásból eredő vitában történő érintettségét.

Az utazás megkezdését követően – az utazás egyes megállóhelyein történő utazás megszakítás esetén – a menetjegyek részlegesen már nem válthatók vissza.

Retúrjegyek az utazás megkezdését követően – azaz az odaút megtétele után -részlegesen már nem
válthatók vissza.

Ha a lemondás az Ügyfél részéről történik, a jegyár-visszatérítés a készpénzben, illetve átutalással lehetséges, az utólagos átutalási költségek az Ügyfelet terhelik.

Menetjegy, vagy annak megfelelő egyéb értékpapír kiadását követően a menetjegyre történt befizetés visszatérítésének további előfeltétele a felhasználatlan és sértetlen menetjegy visszaszolgáltatása, a nyugta bemutatása és a személyazonosság igazolása.

b) a Társaság meghirdetett útvonalai közül a NEM konkrétan menetrend szerinti járataira (azaz nem konkrét utazási dátumra, és időpontra), hanem csak útvonalra értékesített jegyek esetében

Silverline Cruises Kft. honlapján keresztül, vagy Silverline Cruises Kft. kikötőjében, és esetlegesen egyéb helyeken található saját üzemeltetésű értékesítő pultjainál megvásárolt jegyek, vagy lefoglalt helyek lemondása esetén az elálló fél köteles megfizetni a menetjegy megfizetett árának 50 %-át, illetve ennek megfelelő összeg kerül felszámításra a már korábban megfizetett jegyár esetleges visszautalásánál oly módon, hogy Ügyfélnek csak a bánatpénz összegével csökkentett megfizetett jegyár kerül visszatérítésre.

Silverline Cruises Kft. viszonteladó partnereinél megvásárolt jegyek lemondása esetén az Ő lemondási feltételeik érvényesek, azokkal szemben Silverline Cruises Kft. kizárja a lemondásból eredő vitában történő érintettségét.

Az utazás megkezdését követően – az utazás egyes megállóhelyein történő utazás megszakítás esetén – a menetjegyek részlegesen már nem válthatók vissza.

Ha a lemondás az Ügyfél részéről történik, a jegyár-visszatérítés a pénztárban készpénzzel nem lehetséges, az átutalási költségek az utast terhelik.

Menetjegy, vagy annak megfelelő egyéb értékpapír kiadását követően a menetjegyre történt befizetés visszatérítésének további előfeltétele a felhasználatlan és sértetlen menetjegy visszaszolgáltatása, a nyugta bemutatása és a személyazonosság igazolása.

10.) Hajóbérléssel igénybe vett hajók megrendelése

A hajóbérlést írásban (e-mail) kell megrendelni a https://budapestdanuberivercruise.com honlap Rent a boat! oldalán elérhető Kapcsolat/ajánlatkérés menüpontban írtak szerint, a megrendelésnek tartalmaznia kell:

• az utasok/csoport nevét,
• az utasok számát, életkorát
• a bérelni kívánt hajó típusát,
• az indulási- és érkezési helyet, út közbeni kikötési igényeket,
• az utazás dátumát, indulási- és érkezési időpontokat (év, hónap, nap, óra, perc),
• Ügyfél egyéb szolgáltatásokra vonatkozó igényeit.

Silverline Cruises Kft. a megrendeléseket egy munkanapon belül írásban igazolja vissza, és a szerződés a visszaigazolt, és kölcsönösen elfogadott tartalommal, és feltételek mellett jön létre. Silverline Cruises Kft. a https://budapestdanuberivercruise.com honlap Rent a boat! oldalán meghirdetett kondíciók alapján készíti el Ügyfél kívánságaihoz igazított tényleges ajánlatát, és a szerződést.

11.) Hajóbérléssel igénybe vett hajók megrendelése hajók lemondási feltételei (elállás)

A hajóbérlést írásban (e-mail) kell lemondani. Lemondás esetén a lemondó fél köteles a kiajánlott hajóbérleti díj 100%-át bánatpénzként megfizetni amennyiben a lemondás az utazás megkezdése előtti 6 órán belül történik, hat órán túli időben történő lemondás esetén a megfizetendő bánatpénz a kiajánlott hajóbérleti díj 50%-a, illetve ezeknek megfelelő összeg kerül felszámításra a már korábban megfizetett jegyár esetleges visszautalásánál oly módon, hogy Ügyfélnek csak a bánatpénz összegével csökkentett megfizetett jegyár kerül visszatérítésre.

Lemondás és módosítás ügyében kizárólag a megrendelést adó Ügyfél, vagy írásos meghatalmazottja járhat el. A megrendelő általi lemondás esetén a visszautalás banki költségeit a lemondó fél viseli.
Ha a hajóbérléssel igénybe venni kívánt hajó indításának elháríthatatlan akadálya van (vis major), akkor mindkét fél mentesül a kártérítési és lemondási díjfizetési kötelezettsége alól. Ez esetben a korábban megfizetett hajóbérleti díjat Silverline Cruises Kft. 15 napon belül teljes egészében visszautalja.

12.) Poggyász, kézipoggyász szállítása

Minden Ügyfél kézipoggyászként 1 db olyan tárgyat szállíthat, melynek átmérője legfeljebb 60 cm -t nem meghaladó, illetve legfeljebb 10 kg súlyú, egy személy által hordozható, (a fel- és leszállást valamint a hajó utasterén belüli közlekedést nem akadályozó), illetve az Ügyfél szállíthat egy darab gyermekkocsit
díjtalanul Silverline Cruises Kft. valamennyi járatán.

Olyan tárgyak, amelyek balesetet, kárt vagy szennyezést okoznak, továbbá amelyek szállítását jogszabály
vagy hatósági rendelkezés tiltja, nem szállíthatóak.

A vízi járműbe bevitt kézipoggyász őrzése az Ügyfél feladata, annak bármilyen okból történő elveszéséért, eltűnéséért, ellopásáért stb. továbbá sérüléséért Silverline Cruises Kft. nem felel.

Az útipoggyász tekintetében a jelen Általános Szerződési Feltételekban nem vagy nem kimerítően szabályozott kérdésekben a VSZF rendelkezései az irányadók.

Kerékpár – korlátozott mennyiségben – díj ellenében szállítható az arra kijelölt járatokon.

A Silverline Cruises Kft. nem járatain nem szállítható olyan tárgy sem kézi sem útipoggyászként:

 • amely az utasok és a hajó személyzetének egészségében, testi épségében, öltözékében, a vízi
  járműben és annak berendezésében, továbbá a vízi járművön tartózkodó más személy
  tulajdonában lévő tárgyban, más útipoggyászában vagy a vízi járművön szállított más áruban kárt
  okozhat.
 • olyan tárgy, amelynek szállítását jogszabály vagy hatósági rendelkezés tiltja,
 • robbanó, tűzveszélyes, öngyúló, mérgező, radioaktív, maró, undort keltő vagy fertőzés előidézésér alkalmas anyag,
 • töltött lőfegyver – a fegyveres testületek szolgálatát teljesítő tagjai fegyveres kivételével – és a jogszabályban megjelölt, közbiztonságra különösen veszélyes eszköz.

13.) Élő állat szállítása

Élő állatok higiéniai okokból nem szállíthatók. Ez alól kivételt képez a pórázon vezetett, szájkosarat viselő vakvezető, mozgáskorlátozottakat segítő kutya vagy szolgálatban levő rendőrkutya.

14.) Vendéglátás, árusítás

Büfé vagy más vendéglátás jellegű szolgáltatás kizárólag a Silverline Cruises Kft.-n keresztül rendelhető
illetve vehető igénybe.
A hajóállomáson (kikötőben), illetőleg a hajón árusítani csak a Silverline Cruises Kft. engedélyével lehetséges; a Silverline Cruises Kft. hozzájárulása azonban nem pótolja az árusításhoz egyébként szükséges hatósági engedélyt.

15.) Felelősség

Silverline Cruises Kft. a személyszállítási jogviszony során keletkezett károkért a jelen szabályzat rendelkezései szerint felel. Jogszabályként a Ptk. vállalkozásra vonatkozó szabályai az irányadók.

Amennyiben a személyszállítást vis major (háború, járvány, terrorcselekmény, sztrájk, vagy elháríthatatlan természeti jelenségek, pl. alacsony- vagy magas vízállás, technikai akadályok, pl. hajózási zárlat) befolyásolják, vagy meghiúsítják, ezen okokból bekövetkezett járatkimaradásért, a személyszállítási szerződés hibás teljesítéséért Silverline Cruises Kft. felelőssége nem áll fenn, de a kifizetett menetjegy árát
30 napon belül visszafizeti.

Silverline Cruises Kft. felelőssége nem áll fenn az Ügyfelek poggyászában lévő törékeny, vagy romlandó árukért, illetve az általuk okozott kárért, továbbá azokért a károsodásokért, melyek a nem megfelelő
csomagolásból erednek. Továbbá a Silverline Cruises Kft. nem felel az Ügyféllel szemben azért a kárért, amely abból ered, hogy az utas nem tartotta be a reá megállapított kötelezettségeket.

16.) A személyszállítási jogviszonyból eredő igény érvényesítése

A személyszállítási jogviszonyból eredő kártérítési igényt, vagy bárminemű reklamációt Ügyfélnek a helyszínen azonnal írásban kell kezdeményeznie a hajó, vagy a kikötő személyzeténél a Panaszkönyvben, vagy a Társaság honlapján közzétett telefonszámon az igény felmerültekkor, hogy Silverline Cruises Kft. az orvosláshoz szükséges intézkedéseket megtehesse, illetve az igényt megalapozó tényállás lehetőleg a helyszínen és teljes körűen tisztázható legyen. Amennyiben az írásban történő kezdeményezése nem történik meg azonnal a fent említett módok egyikén sem, úgy az esetleges utólagos reklamáció kifejezetten jogvesztő hatályú, ezért a Társaság jogosult elutasítani az utólagosan tudomására hozott reklamáció kivizsgálását, és orvoslását, valamint kizárja az utólagos jogérvényesítés lehetőségét e téren.

17.) Alvállalkozó

Silverline Cruises Kft. jogosult alvállalkozó fuvarozó igénybevételére. Amennyiben Silverline Cruises Kft. az általa vállalt személyszállítás teljesítését másik vállalkozónak adja át, akkor is a jelen Általános Szerződési Feltételek
és az egyedi szerződés feltételei az érvényesek.

18.) Engedményezési tilalom

A személyszállítási szerződésből származó jogok nem engedhetők át harmadik félnek Silverline Cruises Kft.
előzetes írásbeli értesítése nélkül.

19.) Elévülés

A személyszállítási szerződésből eredő, Silverline Cruises Kft.-vel szembeni valamennyi igény – ha jelen Általános Szerződési Feltételek rövidebb határidőt nem állapít meg – legkésőbb 30 nap elteltével elévül.

20.) Jog és jogvita

A vitás kérdések rendezésére a magyar jog alkalmazandó.
Bármely vita eldöntésére, mely a jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya alatt kötött megállapodásból, szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével vagy érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a felek Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság illetékességét jelölik meg.

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2013. március 1.-én lép hatályba, rendelkezéseit az ezen időpont után megkezdett utazásokra kell alkalmazni. Jelen üzletszabályzat a Silverline Cruises Kft. honlapján kerül közzétételre és minden – a Silverline Cruises Kft. által teljesített utazással érintett hajón, és hajóállomáson, – rendelkezésre áll a Silverline Cruises Kft. személyzeténél. Külön kérésre Silverline Cruises Kft. Ügyfél részére megtekintésre rendelkezésre bocsátja.

TOVÁBBI RENDELKEZÉSEK ÉS ONLINE VÁSÁRLÁSSAL KAPCSOALTOS TANÁCSOK

Online jegyvásárlás és Adattovábbítási Nyilatkozat

Elfogadom, hogy a Silverline Cruises Kft., 1138 Budapest hrsz. 25904/1; Marina Part, Kelén u. 3. sz. által a https://budapestdanuberivercruise.com felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

Bankkártyával történő fizetésről

A kártyabirtokosok számára az internetes fizetés, csakúgy, mint a hagyományos POS terminálon történő fizetés díjmentes.

Ma már a Maestro bankkártyával is lehet fizetni az interneten. Részletekért érdeklődjön kibocsátó bankjánál.

A kártyatársaságok a kártyabirtokosok érdekeit védik, ezért amennyiben kártyával vásárol és a kereskedő nem teljesít, úgy a kibocsátó bankjánál megadott reklamáció keretében érvényesítheti panaszát, melynek jogossága esetén Ön visszakapja a pénzt.

A kártyabirtokosok azonosítását szolgálja a kártya aláírási paneljében található 3 jegyű ellenőrző kód – amit CVC2-nek vagy CVV2-nek is szoktak nevezni – (a 3 jegyű ellenőrző kód megtalálható a kártyaszám, illetve annak utolsó négy számjegye után). Ezt a kódot kérjük, ugyanolyan gondossággal kezelje, mint a PIN kódot!

Biztonsági jó tanácsok

Növeli a biztonságot, ha SMS-szolgáltatást igényel bankjától, melynek eredményeképpen a számlán történt változásokról azonnal értesítést kap.

Kérjük, készpénzfelvételnél, illetve vásárlásnál használt négyjegyű PIN kódját soha ne adja meg internetes fizetés esetén, illetve ügyeljen arra, hogy a kártyaszámát és a kártya lejárati dátumát ne adja ki illetékteleneknek!

A vásárlást, fizetést követően mindig jelentkezzen ki a web oldalról! Különösen fontos ez olyan számítógép esetén, amit más is használ. Az adatai védelme érdekében javasoljuk, hogy saját gépről vásároljon, kerülje a nyilvános internetes kávézókat, otspotokat!

Kérjük, e-mailben történő adategyeztetéskor fokozottan figyeljen, ugyanis Nyugat Európában és az Egyesült Államokban egyre gyakoribb, hogy illetéktelenek e-mailben próbálnak adatot kicsalni.

Amennyiben adatai frissítését kérik Öntől – akár olyan kereskedők is, ahol korábban már vásárolt – legyen elővigyázatos, hiszen akár a kereskedő nevében is eljárhatnak illetéktelenek. Ilyen esetekben kérjük, vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel az addig megszokott módon, hogy ellenőrizze a feladót.

További gyanúra adhat az is okot, ha túl kedvező ajánlattal, nyereményjátékkal vagy soha meg nem rendelt termék lemondásával kapcsolatban kap levelet.

A kártyatársaságok sem e-mailben, sem telefonon nem keresik meg közvetlenül a kártyabirtokosokat! Amennyiben kártyatársaságok nevében olyan e-mailt vagy telefonhívást kap, melyben arról tájékoztatják, hogy bankkártyájának adatait illetéktelenek szerezték meg kérjük, ne adja meg az adatait, illetve haladéktalanul értesítse kártyakibocsátóját.

Vásárlás az interneten

A webes vásárlás egyik előnye, hogy könnyedén összehasonlíthatja a hasonló termékek árait, így egyszerűen és gyorsan választhatja ki az Önnek legkedvezőbb ajánlatot.

Megrendelés előtt – különösen az első megrendelés alkalmával – kérjük, ellenőrizze a webáruházzal kapcsolatos információkat (mióta működik, mennyire tartják megbízhatónak a céget, a jogszabályok alapján előírt kötelező előírt általános elérhetőségek szerepelnek-e a honlapon, pl. cím, telefonszám).

Az internetes cégek annak érdekében, hogy védjék vásárlóikat számos biztonsági funkciót építenek be webáruházaikba. A honlapon szereplő nagy kártyacégek biztonsági logói (pl. MasterCard SecureCode) vagy egyéb titkosítások pl. SSL-kódok mindegyike arra utal, hogy az internetes kereskedő megtette a szükséges lépéseket a biztonságos netes vásárlás érdekében.

A kommunikáció titkosítását mutatja az URL címben a „https” és az oldal jobb alsó sarkában szereplő lakat ikon is vagy a bal alsó sarokban található kulcs ikon, melyekre kattintva megjelennek a biztonsági tanúsítványok.

Minden vásárlás alkalmával mentse el vagy nyomtassa ki megrendelését, annak fizetési visszaigazolását, a fizetéskor megadott adatokat, a megrendelt áru termékismertetőjét.

A webáruház szerződési feltételeit ajánlott elolvasni megrendeléskor, hiszen amennyiben minőségi problémák merülnének fel a megrendelt termék vagy szolgáltatás esetén hasznos, ha tudja, mennyi időn belül nyújthat be reklamációt, milyen feltételek mellett vonhatja vissza megrendelését, illetve mikor és hogyan kaphatja vissza a pénzét. Az online jegyfoglalás, jegyvásárlás és fizetés lépései:

A Silverline Cruises Kft. weboldalán jegyfoglalása során kiválasztja a programot és a jegyek számát, majd a kívánt dátumot és időpontot, amelynek értékét bankkártyás fizetéssel, Paypal fizetési megoldással, vagy Alipay-en keresztül is rendezheti.
Vásárlása során kifizetési oldalunkon szükséges megadnia az alábbi adatait: Név, Email cím, telefonszám, ezentúl vásárlási megjegyzést, illetve országot is megadhat. Mielőtt a kifizetés gombra kattintana, ellenőrizze, hogy pontosan adta-e meg e-mail címét!
A fizetési gombok egyiére kattintva Ön elhagyja a Silverline Cruises weblapját és a bankkártyás fizetést lebonyolító OTP Bank, Paypal oldalára jut.
A kártyaadatok, Paypal fiók adatok megadását követően a Fizetés gombra kattintva indíthatja el a tranzakciót.
Ezt követően sikeres fizetés esetén automatikusan visszairányítódig weboldalunkra, ahol összefoglalva láthatja rendelése részleteit, illetve.
Felhívjuk figyelmét, hogy a foglalás adatait a megadott e-mail címére is elküldjük. Amennyiben a fizetés során bármilyen hiba lépne fel, az e-mailben szereplő azonosítóra és adatokra hivatkozva, kérjük, lépjen kapcsolatba a Silverline munkatársaival.
Amennyiben a tranzakció eredményéről, – annak sikertelensége esetén – okáról, részleteiről további információkat szeretne kapni, kérjük, vegye fel a kapcsolatot számlavezető bankjával, illetve egyeztessen kollégáinkkal.

Amennyiben a fizetési folyamat során hibát tapasztalt vagy a szolgáltatásunkkal kapcsolatban problémája merült fel, kérjük, haladéktalanul jelezze felénk, hogy azt mielőbb megoldhassuk.

Fenti esetekben, a foglaláskor kapott e-mailben szereplő azonosítóra és adatokra hivatkozva, az alábbi elérhetőségeinken keresheti munkatársainkat.

Silverline Cruises Korlátolt Felelősségű Társaság

1044 Budapest, Zsilip utca 9.

Cégjegyzékszám: 01 09 973821
Adószám: 23692800-2-41
E-mail: booking@silver-line.hu
Tel.: +36 20 332 53 64

Budapest; 2018.március 3.

0
  0
  Your Cart
  Your cart is emptyReturn to Shop